Header - Van Delft Elshout
100.000 m2 voorraad
Breed aanbod
Hoge kwaliteit 1e en 2e keus materialen
Snelle levering

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vandelftelshout.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer van Van Delft Elshout B.V., hierna te noemen Van Delft. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Website Van Delft gebruiken

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Van Delft zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Van Delft niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van Delft garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Van Delft wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Van Delft links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Van Delft worden aanbevolen. Van Delft aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Van Delft niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.vandelftelshout.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Voor weblinks van derden gelden de volgende criteria en regelement:

Criteria

De website vertegenwoordigt een instantie, die - naar het oordeel van Van Delft - op enigerlei wijze bijdraagt of kan bijdragen aan de (wettelijke) doelstelling van Van Delft.

De inhoud op de website moet passen binnen het assortimentsbeleid van Van Delft en de inhoud op www.vandelftelshout.nl.

De landingpagina van de website (de pagina waarop je via de weblink terecht komt) is vrij toegankelijk (kent bijvoorbeeld geen toegangscodes, geen verplichte opgave van (persoons)gegevens) en is zonder kosten voor de bezoeker te benaderen.

De website bevat actuele informatie.

De website is technisch toegankelijk (opvraagbaar zonder foutmeldingen, surfen op de site levert geen problemen op) en overzichtelijk.

De website bevat geen onnodig beledigende of kwetsende elementen, die betrekking hebben op groepen en/of individuele personen, of discriminerende en/of racistische inhoud.

Regelement

Van Delft toetst elk verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.vandelftelshout.nl aan bovengenoemde criteria.

Een weblink blijft staan, zolang deze voldoet aan bovenstaande criteria, met dien verstande dat de concrete situatie met zich kan meebrengen dat een weblink slechts voor een bepaalde periode wordt geplaatst, bijvoorbeeld als de weblink verband houdt met een evenement of actie.

Van Delft bepaalt de plaats van een weblink op www.vandelftelshout.nl.

Van Delft behoudt zich het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een weblink op www.vandelftelshout.nl te weigeren. Hiervan wordt de betrokkene schriftelijk beargumenteerd in kennis gesteld, met verwijzing naar de criteria.

Van Delft heeft ten allen tijde de mogelijkheid een weblink van www.vandelftelshout.nl te verwijderen, al dan niet naar aanleiding van klachten van derden.

Informatie gebruiken

Van Delft behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Delft of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Van Delft behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om

Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan ons door te geven.

Uw bevindingen te e-mailen naar info@vandelftelshout.nl (link sends e-mail)

Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Contactgegevens achter te laten zodat wij met u in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.

De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat dit is opgelost.

Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

U te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van Van Delft vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Vermijd in elk geval

Het plaatsen van malware.

Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).

Veranderingen aan te brengen in het systeem.

Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.

Het gebruik van het zogeheten 'bruteforcen' om toegang tot systemen te verkrijgen.

Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

U mag het volgende van ons verwachten

Als uw melding aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, verbinden wij geen juridische consequenties aan deze melding. Wij behandelen uw melding strikt vertrouwelijk en delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Wij sturen u binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.

Wij reageren binnen 5 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

Wij houden u van de voortgang op de hoogte. Wij lossen het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem binnen een redelijke termijn op. In onderling overleg bepalen we wanneer en op welke wijze hierover wordt gepubliceerd.